KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜSKİM Yönerge

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU İŞBİRLİGİ GELİŞTİRME UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİ (ÜSKİM) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (bundan sonra ÜSKİM şeklinde yazılacaktır) tarafından yürütülecek olan AR-GE ve proje faaliyetleri, analizler, ölçümler, prosesler, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, laboratuvarların kullanım şekli, üniversite-sanayi ilişkileri ile ilgili hizmetlerin genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını tesbit etmek için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ÜSKİM Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 2- Bu yönerge, 06/10/2008 tarih ve 27016 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
a) KSÜ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
b) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
c) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
d) ÜSKİM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Danışma Kurulu: ÜSKİM Danışma Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: ÜSKİM Yönetim Kurulunu,
g) Müdür: ÜSKİM Müdürünü,
h) Koordinatör: ÜSKİM bünyesinde bulunan koordinatörlüklerde (Merkez laboratuvarı, AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi) görevli ve sorumlu personeli,
i) Koordinatör Yardımcısı: Koordinatöre yardım eden personeli,
j) Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunu,
k) Hizmet Alım Bedeli: ÜSKİM bünyesinde yapılacak her türlü test, analiz, raporlama, projelendirme, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetleri kapsayan hizmetleri,
l) Bilimsel Altyapı Projeleri (BAP): Bilimsel Alt Yapı Projelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Organizasyonu, Yönetim Organları ve Görevleri, Proje Kabul ve Yürütme Esasları, Test ve Analizler

Merkez Organizasyonu, Yönetim Organları ve Görevleri
Madde 4- (1) ÜSKİM temel olarak iki yapıdan oluşmaktadır. Bunlar;
a) AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi.
b) Merkez Laboratuvarı Birimidir.

Madde 5- (1) ÜSKİM yönetim organları şunlardır;
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu

Madde 6- (1) ÜSKİM yönetim organları, ÜSKİM Yönetmeliği’nin 3. Bölümünde detaylı olarak tanımlanan esaslar çerçevesinde görev yapar.

Proje Kabul Esasları
Madde 7- (1) ÜSKİM; üniversite, sanayi ve kamu kurumlarından gelebilecek her türlü analizlerin en güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılması ve çeşitli projelerin yürütülebilmesi için gerekli tüm altyapı ve kurumsal sistemi çalışır halde sağlamak konusunda azami gayret gösterir. Üniversitemizde yürütülmekte olan BAP projelerine ait tüm test ve analiz işlemleri hizmet alım bedeli karşılığında, döner sermaye kapsamında ÜSKİM personeli tarafından yapılır. ÜSKİM laboratuvarlarında yürütülecek projelerin kabul edilmesi proje bütçesine, hizmet alım bedeline, Ar-Ge içeriğine ve daha önceden ödül almış araştırmacıların yetkinliği gibi şartlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ÜSKİM’de yürütülecek projelerde:
a) Projesini ÜSKİM’de yürütecek araştırmacıların, birimimizden ne şekilde bir hizmet alacağını, laboratuvar ve cihazların ne şekilde kullanılacağını bildiren sözleşme formunu imzalayarak yönetim kuruluna sunmaları gerekir.
b) Üniversitemiz dışından başvurusu yapılan sanayi ve kamu projelerinin çalışma ekibinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden en az bir araştırıcının bulunması gereklidir.

Proje Yürütme Esasları
Madde 8- (1) Projenin ÜSKİM’de yürütülmesi durumunda aşağıdaki şartlar geçerlidir;
a) ÜSKİM bünyesinde yürütülmesi kabul edilen projeler için projenin yürütüleceği bir laboratuvar tahsis edilir.
b) Araştırmacılar, proje çerçevesinde satın aldıkları cihazları isteğe bağlı olarak tahsis edilen laboratuvara taşıyabilirler.
c) Araştırmacılar, proje bitiminde proje çerçevesinde satın aldıkları cihazları isteğe bağlı olarak bağlı bulundukları birimlerine taşıyabilirler.
d) ÜSKİM bünyesinde yürütülen projelerde araştırıcılar, kendi projeleri dâhilinde kullandıkları cihazlara ait sarf malzemelerini projelerinden karşılarlar.
e) Projelerden çıkarılan her türlü yayın ve benzeri üründe ÜSKİM ibaresinin belirtilmesi zorunludur.
f) Projenin ÜSKİM’de yürütülecek olan kısmının tamamlanmasından sonra, aynı araştırmacıya ait ÜSKİM tarafından onaylanan yeni bir proje çalışması varsa, çalışmanın ÜSKİM bünyesinde devam etmesinde değerlendirme aşamasında öncelik tanınır.

Çalışmanın yürütülmesi
Madde 9- (1) ÜSKİM birimlerinde yapılacak analizlerin tamamı için bir plan oluşturularak ÜSKİM Yönetimine sunulur ve proje ekibi ile beraber çalışma planına son hali verilir. Bu çalışma planında şu hususlar yer alır;
a) Cihazlarda yapılacak analizler, kullanılacak standart ve kimyasalların tanımı, analizlerin adet ve tarihleri,
b) Analiz parametresi düzeyleri ve/veya konsantrasyonları, sıklığı, veriliş süresi,
c) Proje elemanlarının iletişim bilgileri,
d) Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri,
e) Çalışma boyunca kullanılacak tüm cihazlar Proje Yürütücüsü, Yetkili Kullanıcı ve ÜSKİM tarafından gerekli kontroller birlikte yapılarak Proje Ekibine tutanakla teslim edilir.
f) Cihazlarda yapılacak tüm analizlerde ihtiyaç duyulan her türlü sarf malzemeleri (standartlar, reaksiyon küvetleri, örnek kapları, kromatografi kolonları, cihazın kullanacağı veya reaktiflerin hazırlanmasında kullanılacak sarf malzemesi, yıkama solüsyonları, tampon çözeltiler, yazıcı kağıtları ve kartuşları, toner v.b.) proje bütçesinden karşılanır.
g) Analiz yapılan laboratuvarlara, çalışan personel haricindeki kişilerin girişleri asgari seviyede tutulur veya mümkünse önlenir.

Çalışmanın Sonuçlanması
Madde 10- (1) Proje Yürütücüsü, Yetkili Kullanıcı ve ÜSKİM’in oluşturduğu bir komisyon tarafından proje kapsamında kullanılan tüm cihazların mevcut durumu tespit edilir. Cihazlar teslim edilen şartlara sahip ise (çalışır durumda ve herhangi bir arızaları yoksa) teslim alınır. Cihazların mevcut durumu bir tutanak ile kayıt altına alınarak taraflarca imzalanır. Cihazlarda herhangi bir arıza ve hasar bulunuyor ise durum tutanakla kayıt altına alınır ve kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunların proje yürütücüsü tarafından giderilmesi istenir. Her bir proje için oluşturulan çalışma planları, cihaz eğitim ve cihaz geri teslim alma dokümanları, proje sonuç raporu v.b. bütün evraklar arşivlenerek saklanır.

Döner Sermaye Kapsamında Hizmet, Test ve Analizler
Madde 11- (1) ÜSKİM döner sermaye hizmetleri; sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan istemler ve analiz fiyat listesinde belirtilen hizmetleri kapsar. Bu hizmetler, ÜSKİM Müdürü başkanlığında belirlenecek uzman kişiler tarafından verilir.
(2) ÜSKİM'de gerçekleştirilebilecek döner sermaye hizmetleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;
a) Laboratuvar hizmetleri (örnek hazırlama, test/analiz ve yorumlar),
b) Danışmanlık hizmetleri (sözleşmeye dayalı olarak),
c) İnceleme ve araştırma hizmetleri,
d) Eğitim hizmetleri (kurs, seminer v.b.),
e) Projelendirme hizmetleri,
f) ÜSKİM Müdürlüğü faaliyet alanına giren yukarıda nitelendirilmemiş diğer hizmetler.

Madde 12- (1) Döner sermaye hizmet ücretleri, ÜSKİM Müdürü başkanlığında toplanan ilgili birimler tarafından her yılın Ocak ayı içinde belirlenir ve değişen şartları dikkate alarak ücretlendirmeyi güncelleyebilir.

Madde 13- (1) Kişi veya kuruluşlar hizmet talep dilekçelerini ÜSKİM Müdürlüğüne hitaben yazarlar.

Madde 14- (1) Kişi veya kuruluşlar belirlenen hizmet ücretini ÜSKİM'e ait Kahramanmaraş Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına öderler. Ücreti ödenmemiş hizmetler işleme konulmaz.

Madde 15- (1) Hizmet ücreti ödenen talep formu ve varsa analiz malzemeleri ÜSKİM Müdürlüğü tarafından resmi yazı ekinde ilgili kişiye gönderilir. Hizmeti verecek kişi/kişiler yapılan çalışmalar sonunda elde edilen sonuçları veya görevleri içeren raporu imzalı olarak ÜSKİM Müdürlüğüne teslim eder. ÜSKİM Müdürlüğü, hizmeti veren kişiden gelen yazıları resmi yazı ekinde talep eden birime teslim eder.

Madde 16- (1) Döner sermaye hizmeti birden fazla birimin işbirliği ile de yapılabilir. ÜSKİM Müdürlüğü, dilekçeyi her bir birime ayrı ayrı gönderir. Birimler, hazırladıkları ortak veya münferit raporu ÜSKİM Müdürlüğüne resmi yazı ile teslim eder. ÜSKİM Müdürlüğü bu raporları resmi yazı ile hizmet bedelini ödeyen ilgili kişi veya kuruluşa teslim eder.

Madde 17- (1) Analize gelen numuneler (mühürlü veya mühürsüz) Numune Kabul Odasındaki yetkili personel tarafından teslim alınır. Numuneyi teslim alan kişi numuneleri korumak ve analizin yapılacağı ilgili koordinatörlüğe imza karşılığı teslim etmekle yükümlüdür. Mühür açma ve numune hazırlama görevi analizi yapan kişi veya kişilere aittir. Analizi yapılan numuneler, talep formunda belirlenen süre boyunca saklanır.

Madde 18- (1) Döner sermaye hizmetlerinden elde edilen gelirin dağıtımı ve payların belirlenmesinde ÜSKİM Yönetim Kurulunun önerisiyle KSÜ Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu yetkilidir.

Madde 19- (1) 2547 sayılı Kanunun 39’uncu maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanlarına görevlendirildikleri dönemde döner sermaye gelirlerinden pay ödenmeyecektir. Ancak, anılan maddenin birinci fıkrasına göre; yurt içi veya yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılanlara, araştırma ve inceleme gezileri yapanlara, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunanlara, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 3 (üç) ayı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek süreler içinde döner sermaye payı ödenebilecektir.
Madde 20- (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.

Madde 21- (1) Döner sermaye hizmetinden elde edilen gelirlerin dağıtımı, hizmeti veren kişilere, KSÜ Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından belirlenen sıklıkla yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık
Madde 22- (1) ÜSKİM bünyesinde sanayinin teknolojik ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yapılır. ÜSKİM, yüksek teknolojiye sahip laboratuvarları ve güncel analiz imkanları sayesinde sektörün yaşadığı üretim problemlerine hızlı çözümler bulur. Sanayicilerin talep ettiği test ve analizlere bağlı olarak teknik ve pratik bilgi desteği sağlar ve sanayicinin üretim kayıplarını en aza indirmesinde yardımcı olur.

Madde 23- (1) ÜSKİM, ilgili kurumlar aracılığıyla proje hazırlanması, ulusal ve uluslararası hibe programları konusunda başvuruda bulunan ticari ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sağlanması, projelerin tamamlanması ve gerektiğinde sınaî mülkiyet haklarının korunması, marka tescili, patent/faydalı model belgelerinin alınması ve patent teşvik fonları konularında yardımcı olur.

Madde 24- (1) ÜSKİM, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği konularda eğitim ve laboratuvar hizmetleri verir, seminer, konferans panel v.b. toplantılar düzenler. İşletmecinin ulusal/uluslararası kalite standartlarına göre belgelendirme veya sertifikasyon çalışmalarına destek olur. Ayrıca, işletmelerin karşılaştıkları sorunların çözümü ya da uygulamayı arzu ettikleri projelerle ilgili olarak bilgi alış-verişinde bulunur.

Madde 25- (1) ÜSKİM bünyesinde verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri için ücretlendirmeler, her yıl ÜSKİM Yönetim Kurulu teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Madde 26- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda ÜSKİM Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
Madde 27- (1) Bu yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 05/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 28- (1) Bu yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.