KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Resmi Gazete : 06.10.2008-27016
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak kurulan Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ÜSKİM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversite-Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite (KSÜ) : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Sanayi ve mühendislik uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara ilişkin etkinlikleri ilgilendiren kurumsal ortam oluşturmak,
b) Fen, sosyal ve sağlık bilimlerinin belirli öncelikli alanlarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek Türkiye’nin ve bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyet alanlarında görevlerini yürütür:
a) Sanayi politikaları konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
b) Türkiye’de ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik ürünlerin üretilmesine katkıda bulunacak sanayi politikaları konusunda; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
ç) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri faaliyet alanlarına ilişkin konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve desteklemek,
 
d) Merkezi laboratuarın işleyişini düzenleyen esasları hazırlamak,
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje üretmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu Kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Danışma Kurulunun onayına sunmak,
d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde çeşitli alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbirliğini sağlamak,
b) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşmek,
ç) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve kabulü gibi konularda teklifler hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Üniversite öğrencilerini sanayi sektörüne hazırlamak amacıyla eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek girişimci olmalarına yardımcı olmak,
e) Sanayi sektörünün ihtiyacına yönelik olarak, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini en verimli şekilde yapabilecekleri kuruluşlarda staja gönderilmesi için sanayici ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak,
f) Öğretim elemanları ile sanayi sektörü arasında mesleki alanlarda işbirliğini sağlamak,
g) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin sanayi sektörü ile ilişkilerini sağlayarak onlara iş imkanı yaratmak,
ğ) Üniversite öğrencilerinin staj ve eğitim imkanlarını geliştirmek için, ulusal veya uluslar arası destekli projeleri teşvik etmek,
 
h) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
ı) Öğretim üyelerinin, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve ihtiyaç halinde teknik sorunlarına yönelik bilgi toplamalarını sağlamak,
i) Bölgede ya da Kahramanmaraş’ta araştırma-geliştirme ve teknoloji birimlerinin kurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
j) Sanayinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırma projeleri için, proje desteği sağlayan kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
k) Danışma Kurulunun önerilerini ele almak.
Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında Üniversiteden iki, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu; olağan olarak yılda en az iki defa ya da olağanüstü olarak Rektörün çağrısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kurumları, Üniversite ile özel sektör arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi ve ticaret çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.


BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ